Byzantine Church Icons by Michael Hadjimichael

Η Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτις, oι υιοί αυτής Φωτεινός κ´ Ιωσής, οι αδελφές αυτής Ανατολή, Φωτώ, Φωτίς, Παρασκευή κ´ Κυριακή.


Η Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτις, oι υιοί αυτής Φωτεινός κ´ Ιωσής, οι αδελφές αυτής Ανατολή, Φωτώ, Φωτίς, Παρασκευή κ´ Κυριακή.

Η Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτις, oι υιοί αυτής Φωτεινός κ´ Ιωσής, οι αδελφές αυτής Ανατολή, Φωτώ, Φωτίς, Παρασκευή κ´ Κυριακή.

Standard