Παναγία η Πλατυτέρα των Ουρανών (τοιχογραφία)

Παναγία η Πλατυτέρα των Ουρανών (τοιχογραφία)


Παναγία η Πλατυτέρα των Ουρανών (τοιχογραφία)
Παναγία η Πλατυτέρα των Ουρανών (τοιχογραφία) 
Standard